Mokymo paslaugų taisyklės

Mokymo (konsultacijų) paslaugų teikimo sutartis

1. PAAIŠKINIMAI

1.1. Šios taisyklės yra tapačios Prekių/paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčiai ir turi juridinę galią. Registruodamasis į pamokas, Užsakovas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir tokiu būdu tarp Užsakovo ir Vykdytojo yra sudaroma Paslaugų teikimo Sutartis, kuri įsigalioja nuo registracijos formos pateikimo momento.
1.2. Užsakovas (gali būti vadinamas ir Pirkėju) - asmuo (arba įmonė), kuris registravosi į užsiėmimus ir/ar rezervavo užsiėmimus.
1.3. Mokėtojas - asmuo (arba įmonė), apmokėjęs užsakovo paslaugas sau ir/ar kitam asmeniui.
1.4. Vykdytojas (gali būti vadinamas Pardavėju arba Paslaugų teikėju) - asmuo, kuris gauna apmokėjimą ir teikia užsakytas/rezervuotas paslaugas. (Patalpų savininkas nelaikomas Vykdytoju; tai yra Tretysis asmuo).
1.5. Tinklapio savininkas - asmuo (arba įmonė) valdantis tinklapį dizainogalerija.com.
1.6. Mokymo paslaugos - laisvo pobūdžio dailės užsiėmimai pas dailininką, skirti suaugusiųjų pomėgiams lavinti ar pramoginiams tikslams, nesuteikiantys jokio diplomo nei mokslo laipsnio.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Apmokėdamas mokymo paslaugas, Užsakovas rezervuoja Vykdytojo paslaugas sutartam laikui konkrečią dieną konkrečiomis valandomis, nurodytomis išankstinio apmokėjimo sąskaitoje ir/ar sąskaitoje faktūroje. Užsakovui neatvykus į užsiėimimą (kai jis nebuvo Užsakovo anuliuotas) ar į jį pavėlavus, užsiėmimas nėra perkeliamas, jos laikas nepratęsiamas, pinigai negrąžinami.
2.2. Jei užsiėimimas neįvyksta dėl Vykdytojo kaltės, jis perkeliamas į kitą dieną arba grąžinama įmoka už neįvykusį užsiėmimą. Vykdytojui pavėlavus, užsiėmimo laikas skaičiuojamas nuo Vykdytojo atvykimo, užsiėimimas pratęsiamas arba pridedamas prie kitų užsiėmimų, kad Užsakovas galėtų pilnai išnaudoti užsakytą/rezervuotą laiką.
2.3. Visa informacija apie užsiėmimus yra pateikta tinklapyje: www.dizainogalerija.com . Papildomos detalės derinamos el. paštu: info@dizainogalerija.com .
2.4. Užsiėmimų temos gali būti parenkamos individualiai, atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus ir įgūdžius.
2.5. Diplomai, pažymos nei sertifikatai nėra išduodami.
2.6. Užsiėmimo laikas skaičiuojamas nuo rezervuoto laiko pradžios. Jei Užsakovas pavėlavo ar išėjo anksčiau, vis tiek privalo apmokėti pilnai rezervuotą užsiėmimo laiką. Užsiėmimas gali būti pratęstas Užsakovo pageidavimu, jei yra tokia galimybė - tokiu atveju už papildomą laiką mokama papildomai (proporcingai pagal svetainėje nurodytus įkainius).
2.7. Užsiėmimų kiekis ir valandų kiekis per mėnesį yra susitarimo dalykas. Užsakovas registruojamas į tiek užsiėmimų, už kiek jis sumokėjo.
2.8. Informacija apie atsiskaitymą, registraciją (žr. Užsakymo pateikimo sąlygas), registracijos (užsakymo) anuliavimą ir pinigų grąžinimą yra pateikta bendrose šio tinklapio TAISYKLĖSE ir galioja visiems Užsakovams.
2.8.1. Užsakovo iniciatyva rezervacija į programą "Kūrybinės atostogos prie jūros" gali būti anuliuota, Užsakovui nepatyriant jokių išlaidų, likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki užsiėmimų pradžios. Jei Užsakovas rezervaciją anuliuoja vėliau, Vykdytojas turi teisę iš Užsakovui grąžinamos sumos išskaičiuoti patirtas išlaidas (bilietų, kelionės, viešbučio rezervacijos).
2.8.2. Užsakovo iniciatyva rezervacija į individualių, Vilniuje vykstančių užsiėmimų, programą, gali būti anuliuota, Užsakovui nepatyriant jokių išlaidų, likus ne mažiau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki užsiėmimų pradžios. Jei Užsakovas rezervaciją anuliuoja vėliau, Vykdytojas turi teisę iš Užsakovui grąžinamos sumos išskaičiuoti patirtas išlaidas (vietos rezervacijos, nuvykimo į vietą).
2.8.3. Užsakovo iniciatyva rezervacija į grupinių, Vilniuje vykstančių užsiėmimų, programą, gali būti anuliuota, Užsakovui nepatyriant jokių išlaidų, likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki užsiėmimų pradžios. Jei Užsakovas rezervaciją anuliuoja vėliau, Vykdytojas turi teisę iš Užsakovui grąžinamos sumos išskaičiuoti pusę sumos (negrąžinamą avansą už rezervuotą vietą grupėje).
2.8.4. Užsakovas negali anuliuoti rezervacijos į užsiėmimų programą, likus mažiau nei 12 valandų iki užsiėmimų pradžios.
2.9. Sąskaitos faktūros išduodamos tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms su Mokėtojo rekvizitais.
2.10. Išankstinio apmokėjimo sąskaita pateikiama rezervavus laiką. Apmokėjimas yra atliekamas tiesiogiai su Jumis dirbsiančiam asmeniui (paslaugos Vykdytojui), todėl mokėjimo paskirties laukelyje nepamirškite įrašyti sąskaitoje nurodytos informacijos.
2.11. Mokymų paslauga laikoma kokybiška, kai Užsakovui buvo suteikta galimybė dalyvauti pilname laiko atžvilgiu užsiėmime rezervuotu laiku, už kurį jis sumokėjo, o užsiėmime dalyvavo dailininkas(-ė), padedantis Užsakovui lavinti pomėgius dailės srityje.
2.12. Užsakovas, turintis pastabų dėl paslaugų kokybės, turi pateikti jas raštu Vykdytojui šių paslaugų teikimo Užsakovui metu, kad Vykdytojas turėtų galimybę kuo skubiau pašalinti trūkumus ir/ar nutraukti paslaugų teikimą. Pastabos dėl paslaugų kokybės, pateiktos ne paslaugų teikimo metu nėra nagrinėjamos.
2.13. Darbai, atlikti užsiėmimų metu (padedant dailininkui) negali būti pateikiami konkursams nei eksponuojami parodose kaip autoriniai kūriniai. Jei Užsakovas pageidauja eksponuoti ar viešai publikuoti tokius darbus, jis privalo kūrinio informacijoje nurodyti, kad darbas buvo sukurtas studijoje, padedant dailininkui.

3. PRIVATUMO POLITIKA

3.1. Užsakovas, pateikdamas užsakymą ir/ar rezervuodamas paslaugas, sutinka, kad tinklapio savininkas tvarkytų jo duomenis pagal tinklapio taisykles.
3.2. Duomenų tvarkymas - tai su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, naikinimas.
3.3. Užsakovo duomenys saugomi ir naudojami kaip paslaugų suteikimo faktai (pvz. paslaugų pardavimo kvitų kopijos, dovanų kuponų informacija). Užsakymo formos bei Užsakovo laiškai/žinutės saugomos ribotą laiką, kol teikiamos paslaugos ir/ar kol pasibaigia taisyklėse numatyti terminai (prekių atsiėmimo, grąžinimo ir pan.). Elektronio pašto adresai gali būti saugomi elektroniniame pašte (tai priklauso nuo automatinių pašto dėžutės teikėjo nustatymų). Vykdytotas gali informuoti Užsakovus (esamus ir buvusius) bei susidomėjusius klientus elektroniu paštu apie pasikeitimus, o taip pat atsiųsti priminimus apie užsiėmimų pradžią bei registracijos terminus. Jei Užsakovas nepageidauja daugiau gauti tokio pobūdžio informacijos, jis turėtų informuoti elektroniniu paštu, jog ši informacija jo nebedomina.
3.4. Užsakovo duomenys yra konfidencialūs. Pardavėjas gali atskleisti pirkėjo duomenis LR įstatymų numatytais atvejais, o taip pat tais atvejais, kai buvo pažeistos autorinės teisės.
3.5. Nei tinklapio savininkas, nei Vykdytojas neatsako už atvejus, kai duomenys buvo neteisėtai pasisavinti ar gauti kitu neteisėtu būdu trečiųjų asmenų. Taip pat neatsako už atvejus, kai tretieji asmenys naudoja neteisėtu būdu gautus duomenis.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Rezervuodamas pamoką, Užsakovas patvirtina, kad yra susipažinęs su šio tinklapio TAISYKLĖMIS bei su Mokymo paslaugų taisyklėmis ir su jomis sutinka.
4.2. Pastabas dėl paslaugų kokybės, pateiktas raštu Vykdytojui šių paslaugų teikimo Užsakovui metu, Užsakovas įsipareigoja priimti ir į jas atsakyti raštu. Objektyviai nustačius paslaugų kokybės trūkumus, trūkumai yra kuo skubiau šalinami arba paslaugų teikimas, Užsakovui pageidaujant, yra nutraukiamas.
4.3. Užsiėmimo dalyvis įsipareigoja saugoti nuo apgadinimo vietą, kurioje vyksta užsiėmimas, bei joje esantį turtą ir yra pilnai atsakingas už padarytos žalos atlyginimą patalpų ir turto savininkui.
4.4. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už patalpas ir tai, kas su jomis susiję, kai patalpos nepriklauso Vykdytojui. Už tai yra atsakingas patalpų savininkas, suteikiantis Vykdytojui galimybę jomis laikinai naudotis.
4.5. Užsiėmimai yra skirti suaugusiems. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už nepilnamečių vaikų, dalyvaujančių užsiėmime, priežiūrą.
4.6. Tinklalapio savininkas neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų svetainių, kurių nuorodas talpina, turinį.
4.7. Tinklapio savininkas turi teisę bet kada keisti tinklapio turinį, neinformuodamas apie tai Užsakovų. Anksčiau rezervuotos paslaugos yra teikiamos pagal ankstesnį susitarimą tarp Užsakovo ir Vykdytojo, remiantis sąskaitų faktūrų ir registracijos informacija.
4.8. Force majeure. Tiek pirkėjas, tiek pardavėjas atleidžiami nuo atsakomybės už taisyklių sąlygų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad taisyklių sąlygos neįvykdomos dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutikimo su taisyklėmis metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
4.9. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.